Organizační struktura

Starosta

Petr Helekal

Je uvolněný pro výkon funkce, zastupuje městys na venek. Plní funkci zaměstnavatele pro osoby zařazené do úřadu městyse. Vykonává další kompetence uvedené v zákoně o obcích č. 128/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

tel.: 465 393 125-6
mob. 603 847 093
e-mail: starosta@dolni-cermna.cz

 

Místostarosta

Ing. Jiří Svoboda

Je neuvolněný pro výkon své funkce. Zastupuje starostu v případě jeho nepřítomnosti. Odpovídá za investiční akce a koncepci správy nemovitého majetku městyse.

tel.: 465 393 125-6
mob. 775 707 929
e-mail: mistostarosta@dolni-cermna.cz

 

Asistentka starosty

Ing. Milada Marešová

Zajišťuje asistenci při jednání starosty, organizaci harmonogramu starosty, vyřizuje obchodní a úřední korespondenci, zabezpečuje práce pro starostu, vede evidenci stížností, svolává jednání dle pokynů starosty. Dále zajišťuje smluvní vztahy a majetkové záležitosti.
V případě nepřítomnosti matrikářky zajišťuje její agendy.

tel.: 465 393 125-6
e-mail: majetek@dolni-cermna.cz

 

JUDr.H.VagnerovaKoordinátorka činností úřadu

JUDr. Hana Vágnerová

Koordinuje a zajišťuje správní činnosti úřadu, zejména přípravu jednání orgánů městyse (rady a zastupitelstva), zpracování výstupů a plnění úkolů vyplývajících z jednání orgánů městyse, vypracování právních předpisů obce a úřadu (obecně závazných vyhlášek a nařízení, vnitřních předpisů úřadu), kontrolu a zpracování smluv, atd.

tel.: 465 393 125
e-mail: hanavagnerova@dolni-cermna.cz

 

Účetní

Ing. Lenka Kubíčková

Zajišťuje vedení účetnictví, mezd, personalistiky, pojištění majetku, bytové a nebytové hospodářství, správy hřbitova a dotace.

tel.: 465 393 125-6
e-mail: ucetni@dolni-cermna.cz

 

Stavební úřad

Jiří Pecháček

Stavební úřad vyřizuje agendu podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Správní obvod Dolní Čermná, Horní Čermná, Petrovice.
Dále se podílí na přípravě investičních projektů městyse, realizace drobných staveb a údržby.

tel.: 465 393 125-6
e-mail: stavebni@dolni-cermna.cz

 

Matrika  a podatelna

Marie Macháčková

Vyřizuje matriční agendu pro správní obvod Dolní Čermná, Horní Čermná, Petrovice /narození, uzavírání manželství, úmrtí/.
Dále zajišťuje ověřování listin, podpisů, evidenci obyvatel a agendu Czechpointu – vydávání ověřených výpisů, agendu podatelny a pokladny.

tel.: 465 393 125-6
e-mail: matrika@dolni-cermna.cz

 

Vedoucí technické čety

Radek Roller

Zajišťuje organizaci a práci technické čety městysu Dolní Čermná.

tel.: 465 393 125-6
mob. 734 231 271
e-mail: technickesluzby@dolni-cermna.cz