Informace a přístup k osobním údajům

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ:
městys Dolní Čermná
sídlo: Dolní Čermná 76, IČ 00278734, DS: pxkber4, telefon: 465 393 125,
e-mail: mestys@dolni-cermna.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ:
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová
sídlo: Dolní Čermná 76, IČ 01349341, DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz,
tel.: 733 714 700, úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.