Rada

Rada městyse (RM) je 5 členná. Členy rady jsou starosta a místostarosta a 3 další volení členové ZM. Rada je výkonným orgánem městyse a odpovídá v samostatné působnosti ZM. Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva městyse a jiné osoby. Rada městyse je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů. Rada městyse pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radní. Kompetence rady jmenovitě upravuje § 102 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 Příjmení, jméno, titul Funkce
Helekal Petr člen rady, starosta
Ing. Jiří Svoboda člen rady, místostarosta
Ing. Jiří Zpěvák člen rady
Mgr. Jan Růžička člen rady
RNDr. Věra Šverclová členka rady

Komise

zřizuje RM jako poradní orgány. Městys má zřízeny tyto komise:

komise předseda komise členové
Stavební Radek Roller Ing. Jiří Svoboda

Ing. Jiří Appl

Ing. Martin Jirásek

Společenská Alexandra Pirklová Eva Vacková  

Radomír Jansa

Životního prostředí Mgr. Jan Růžička Ing. Aleš Hampl  

Ing. Vlastislav Vyhnálek

Ing. Magdaléna Vágnerová

Povodňová Helekal Petr  
Kulturní a sportovní Bc. Ivana Hamplová zástupci spolků