E-podatelna

 

Úřad městyse Dolní Čermná

561 53 Dolní Čermná 76, IČO 00278734
Tel. 465393125, e-mail: mestys @dolni-cermna.cz

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

zveřejněné podle ustanovení § 2 odst. 3, vyhlášky MVČR č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

  1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové (písemné) podobě:

Úřad městyse
Dolní Čermná 76
561 53 Dolní Čermná

  1. Úřední hodiny podatelny:

Pondělí 8,00 – 17,00
Úterý 8,00 – 15,00
Středa 8,00 – 17,00
Čtvrtek 8,00 – 15,00
Pátek 8,00 – 11,45
Mimo dny státních svátků

  1. Elektronická adresa podatelny:

podatelna@dolni-cermna.cz

  1. Identifikátor datové schránky: OVM (orgán veřejné moci)

ID schránky: pxkber4

  1. Přehled možných datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě
    přijímaných Úřadem městyse Dolní Čermná v digitální podobě:

Formáty datové zprávy, které UM Dolní Čermná v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

Jsou jimi formáty : pdf, jpg, gif, bmp, html, rtf, txt, doc, xls, případně další běžně používané formáty datových zpráv.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou přílohami tohoto podání.

  1. Přehled přijímaných přenosných technických nosičů dat:

Datové zprávy jsou přijímány na CD a na USB FLASH discích

  1. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který by byl způsobilý přivodit škodu na informačním systému UM Dolní Čermná na zpracovaných informacích a důsledky doručení takových dokumentů včetně analogových (písemných):

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný UM Dolní Čermná, je-li dostupný podatelně. Dokument v digitální podobě je dostupný podatelně, pokud je

ve formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat, na kterém UM Dolní Čermná přijímá dokumenty v digitální podobě.

Pokud je UM Dolní Čermná dodán dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí UM Dolní Čermná o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postupy pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit UM Dolní Čermná dokument nezpracovává, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj určit, kdo jej odeslal, UM Dolní Čermná nezpracovává, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

Stanoveno dle § 3 vyhlášky MVČR č. 259/2012 S. o podrobnostech výkonu spisové služby.