Matrika

Ověřování

Legalizace – k ověření podpisu budete potřebovat platný občanský průkaz nebo pas a listinu na níž se vlastnoručně podepíšete nebo podpis na listině uznáte za vlastní.

Vidimace – k ověření předložíte originál (prvopis) nebo stejnopis listiny nebo již ověřenou fotokopii listiny a fotokopii.

Správní poplatek

Matriční doklady a druhopisy

O vydání matričního dokladu (např. rodný list) žádá osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci.

Pokud žádáte o matriční doklad pro některou z výše uvedených osob musíte předložit platný občanský průkaz a matriční doklady, prokazující příbuzenský vztah.

Žádost lze vyřídit osobně na příslušném matričním úřadu nebo formou písemné žádosti.

Správní poplatek

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

V případě, že rodiče dítěte nejsou manželé, mohou se dostavit ještě před narozením dítěte na kterýkoliv matriční úřad k sepsání zápisu o určení otcovství.

Při určení otcovství k nenarozenému dítěti předloží rodiče tyto doklady:

Správní poplatek

Jméno a příjmení

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení se provádí pouze na základě žádosti žadatele a v souladu s právními předpisy.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec.

Správní poplatek

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení předchozího.
Žadatel předloží oznámení o užívání dřívějšího příjmení, platný občanský průkaz a rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci.

Správní poplatek

Prohlášení o volbě druhého jména

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Zapsaná mohou být dvě jména, která nejsou stejná. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas. U občanů narozených do 31.12.1949, kteří mají v matriční knize zapsáno více jmen, lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen.
Žadatel předloží platný občanský průkaz a rodný list.

Správní poplatek

Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu

Změnu trvalého pobytu provádí tzv. ohlašovna úřadu.

K přihlášení trvalého pobytu je potřeba předložit vyplněný tiskopis přihlašovacího lístku a platný občanský průkaz. Dále občan doloží smlouvu o nájmu bytu, pokud je nájemcem, v případě vlastnictví bytu (domu) či práva z věcného břemene je nutné doložit výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu zaregistrovanou katastrálním úřadem.

Za občana mladšího 15-ti let změnu trvalého pobytu provádí zákonný zástupce. V případě, že se hlásíte do domu nebo bytu, kde je vlastníkem nebo nájemcem jiná osoba, je nutné se dostavit s touto osobou, která předloží doklad totožnosti a doklad oprávněnosti užívání domu nebo bytu (výpis z KN nebo nájemní smlouvu. Tato osoba potvrdí svým podpisem na přihlašovacím lístku souhlas s přihlášením. V případě, že se nemůže dostavit osobně, je nutné doložit písemné potvrzení této oprávněné osoby o souhlasu k přihlášení trvalého pobytu s úředně ověřeným podpisem.

Po přihlášení se k trvalému pobytu Vám bude ustřižen roh občanského průkazu a vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu, které budete nosit společně s občanským průkazem do doby, než si převezmete nový občanský průkaz.

Správní poplatek

Poskytnutí údajů z informačního systému

Osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Vám poskytneme na základě Vámi vyplněné žádosti a předložení občanského průkazu. Údaje se poskytují pouze osobě, které se týkají.

Správní poplatek