Informace podle zákona 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

městys Dolní Čermná – Úřad městyse Dolní Čermná


2. Důvod a způsob založení

Městys Dolní Čermná vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).


3. Organizační struktura

Úřad městyse tvoří: http://www.dolni-cermna.cz/urad-mestyse/organizacni-struktura/

Složení zastupitelstva městyse a jeho orgánů: http://www.dolni-cermna.cz/mestys/zastupitelstvo/

Složení rady městyse a jejích orgánů: http://www.dolni-cermna.cz/mestys/rada/


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Městys Dolní Čermná
Dolní Čermná 76
561 53 Dolní Čermná

4.2. Adresa úřadovny
Úřad městyse Dolní Čermná
Dolní Čermná 76
561 53 Dolní Čermná

4.3. Úřední hodiny
http://www.dolni-cermna.cz/kontakty/uredni-hodiny/

4.4. Telefonní čísla
465 393 125, 465 393 126

4.5. Adresa internetové stránky
www.dolni-cermna.cz

4.6. Adresa podatelny
Městys Dolní Čermná
podatelna
561 53 Dolní Čermná 76

4.7. Elektronická adresa podatelny
podatelna@dolni-cermna.cz

Další elektronické adresy:

Úřad městyse: mestys@dolni-cermna.cz
Starosta Petr Helekal:starosta@dolni-cermna.cz
Asistentka starosty Jitka Dušková:asistentka@dolni-cermna.cz
Koordinátor činností úřadu JUDr. Hana Vágnerováhanavagnerova@dolni-cermna.cz
Stavební úřad Jiří Pecháček:stavebni@dolni-cermna.cz
Matrika Marie Macháčková:matrika@dolni-cermna.cz
Účetní Ing. Lenka Kubíčkováucetni@dolni-cermna.cz
Vedoucí technické čety Radek Rollertechnickesluzby@dolni-cermna.cz
Knihovna PaedDr. Olga Liprováknihovna@dolni-cermna.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

1321618359/0800


6. IČ

00278734


7. DIČ

CZ00278734


8. Datová schránka

pxkber4


9. Dokumenty

9.1. Seznamy hlavních dokumentů
http://www.dolni-cermna.cz/urad-mestyse/verejne-dokumenty/

9.2. Rozpočet
https://dolni-cermna.cz/uredni-deska


10. Žádosti o informace

Městys je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Úřad městyse poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů.
Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:
1. písemně na adresu:
Úřad městyse Dolní Čermná
Dolní Čermná 76
561 53 Dolní Čermná

2. prostřednictvím podatelna@dolni-cermna.cz jako přílohu k e-mailu

Lhůty pro poskytnutí informace:
– písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
– v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Přehled konkrétních informací poskytnutých občanům dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je uveřejněn na webových stránkách http://www.dolni-cermna.cz/urad-mestyse/verejne-dokumenty/ostatni-dokumenty/.


11. Příjem podání a podnětů

Návrh, stížnost, žádost, podnět lze písemně podat na adresu:

  1. Úřad městyse Dolní Čermná
    Dolní Čermná 76
    561 53 Dolní Čermná
  2. prostřednictvím podatelna@dolni-cermna.cz jako přílohu k e-mailu
  3. osobně přes podatelnu Úřadu městyse Dolní Čermná v úřední hodiny.

Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti
• jméno,
• příjmení,
• datum narození,
• adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede
• název,
• identifikační číslo,
• adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Úřad městyse posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že
• je žádost nesrozumitelná,
• není zřejmé, jaká informace je požadována,
• nebo je formulována příliš obecně,
vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti úřadu městyse (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může obecní úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že úřad městyse žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Úřad městyse může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům obecního úřadu nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí obecního úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Dále může obecní úřad omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji obecní úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.


12. Předpisy

12.1. Nejdůležitější používané předpisy

12.2. Vydané právní předpisy

Vyhlášky vydané městysem Dolní Čermná:
http://www.dolni-cermna.cz/urad-mestyse/verejne-dokumenty/vyhlasky/

Nařízení vydané městysem Dolní Čermná:
http://www.dolni-cermna.cz/urad-mestyse/verejne-dokumenty/narizeni/


13. Úhrady za poskytování informací

13.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

https://dolni-cermna.cz/urad-mestyse/verejne-dokumenty/ostatni-dokumenty

13.2. Rozhodnutí orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána.


14. Licenční smlouvy

14.1. Vzory licenčních smluv

Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá Úřad městyse Dolní Čermná stanovené.

14.2. Výhradní licence

Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 žádné nejsou.


15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.