Uspřádání dne

Dopolední blok spontánních a řízených činností

  • 6. 30 začátekprovozu – do 7. 00 resp. 7.30 (podle rozpisu služeb učitelek MŠ) jsou oddělení spojena; probíhá individuální práce
  • 8. 30 dopolední svačina
  • spontánní a řízené činnosti
  • pobyt venku
  • 11. 30 oběd, ústní hygiena

Odpolední blok spontánních a řízených činností

  • klid na lůžku, náhradní aktivity, individuální práce
  • 14. 30 odpolední svačina
  • spontánní a řízené činnosti, individuální práce
  • od 15. 30 jsou oddělení spojena
  • 16. 00 ukončení provozu

Průběh dne

Po příchodu do třídy následuje přivítání s učitelkou a kamarády. Děti, které nestihnou doma snídat, si donesou jídlo s sebou a mají možnost se občerstvit. Pitný režim mají děti připravený od začátku provozu. Scházení probíhá v jedné třídě a děti si mohou pohrát i  s kamarády z druhé třídy.

Po rozdělení do tříd následuje hra, tvoření podle volby a nálady dětí, individuální práce s předškoláky, skupinové a samostatné činnosti. Snažíme se, aby nabídka činností byla dostatečně pestrá a děti zaujala. Následuje plynulý přechod do komunikačního kruhu, ve kterém mají děti možnost vyjádřit své pocity a potřeby, seznámí se s průběhem dne apod. Cvičení je zařazováno pravidelně a je zakončeno pohybovou hrou. Cvičení může být přemístěno do venkovních prostor nebo časově posunuto na dobu po odpoledním odpočinku. Velikost svačiny si děti určují samy. Samy se i podle svých schopností obslouží. Děti, které dojedí, se zapojují do dalších aktivit – zpěv, poslech hudby, dramatizace atd. Po příchodu druhé učitelky se mladší děti odcházejí strojit na pobyt venku a s předškoláky je prováděna příprava na školu.

Pobyt venku se uskutečňuje pokaždé, když to počasí dovolí. Pobyt na zahradě nebo vycházka do okolí je příležitostí k pozorování, experimentování, cvičení nebo jenom k pohybovému uspokojení dětí.

Oběd probíhá ve třídách a vydává jej kuchařka. Každé dítě si může určit velikost požadované porce. Děti si mohou přidávat. Pití mají k dispozici v průběhu celého dne. Po jídle děti odcházejí postupně do umývárny, kde si čistí zuby před odpočinkem. Odpočinek probíhá na lehátkách ve třídách, která připravuje školnice. Děti si mohou vzít na odpočinek hračku – vlastní z domova nebo z vybavení školy. Každý den dětem čteme nebo vyprávíme pohádky či příběhy. Následuje poslech relaxační hudby. Dětem se sníženou potřebou spánku jsou po odpočinku nabízeny klidové činnosti.

Odpolední svačina následuje po krátkém protažení na lehátku. Do příchodu zákonných zástupců mají děti možnost dokončit započatou práci a nedokončené hry z dopoledne. Prostor je pro individuální práci, logopedické chvilky apod.

Ke konci provozu jsou děti soustředěny do jedné třídy a mohou pokračovat ve hrách s kamarády z druhé třídy.