Přijímání dětí

 Přijímací řízení

Přijímací řízení do MŠ se řídí zákonem č.561/ 2004 (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon) a vyhláškou č.14/2005 (Vyhláška o předškolním vzdělávání), v platném znění

1.Do MŠ se zpravidla přijímají děti ve věku od 3 do 6 let smyslově, tělesně a duševně zdravé na základě písemné žádosti rodičů. Dobu zápisu dětí do MŠ, stanoví ředitelka MŠ po dohodě s obcí. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím

Dolnočermenského zpravodaje a zveřejněním na vývěskách v obci. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Do třídy MŠ se mohou zařazovat děti dvouleté na základě vyjádření praktického lékaře, dovoluje- li to kapacita MŠ. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy.

O přijetí dítěte do MŠ jsou rodiče informování písemně rozhodnutím o zařazení dítěte do předškolního zařízení.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a PPP či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ.

     Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění Evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

2. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

a) se dítě  bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.

b) zákonný zástupce  závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná.

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.