Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou a budou odborníky „na své dítě“.

Výchovně vzdělávací činnost každé učitelky je ovlivňována životem rodiny. Vítáme proto také přítomnost rodičů na jednotlivých kulturních akcí ( výlety, divadla, zájezdy, dětská tématická odpoledne ) a na třídních domácích dílnách. Rodiče jsou dále zapojováni do dění školy ( třídy ) prostřednictvím plnění „domácích úkolů“. Jakákoliv další forma spolupráce školy a rodiny bude předmětem diskuse  a jistě přínosem pro úspěšné zvládání života dítěte v kolektivním zařízení.

Chceme být partnery rodičů při výchově dětí a snažíme se o vytvoření otevřeného a důvěryhodného vztahu se všemi rodiči.

Spolupráci s rodiči začíná první schůzkou před přijetím dítěte do školky, na které nám rodiče poskytnou důležité informace o dítěti a rovněž nám sdělí své představy o výchově svého dítěte. Při této první schůzce také společně plánujeme první dny dítěte (a jeho rodičů) ve školce. V tomto období jsme s rodiči v každodenním kontaktu, abychom zodpověděli jejich případné dotazy, sdělili jim naše poznatky a domluvili společně další průběh navykání dítěte na školku. O dění naší školy jsou zákonní zástupci informováni na nástěnce pro rodiče, prostřednictvím  letáků na vstupních dveřích u jednotlivých tříd a na vývěsce na náměstí.

Dále mohou rodiče získat informace o svých dětech individuálními pohovory s učitelkami nebo s ředitelkou školy.

Rodiče  se zde mohou spolupodílet prakticky na všech oblastech života mateřské školy – provozní, vzdělávací, bezpečnosti aj.

Další formy spolupráce školky s rodiči jsou:

 • každodenní krátká výměna informací při příchodu a odchodu dítěte ze školky
 • konzultace pedagogů s rodiči dle potřeby
 • rodičovské schůzky
 • akce školky, kterých se účastní děti i rodiče
 • oslavy
 • dotazníky pro rodiče
 • přednášky pro rodiče

Pro zlepšení vztahů MŠ + rodina a rodiče + dítě pořádáme tyto společné akce :

 •  tvořivá odpoledne pro rodiče a děti
 •  prezentace společných výtvarných prací rodinných kolektivů na dané téma – výstavka prací
 • společné akce – Uspávání broučků a Pochod pohádkovým lesem
 • závěrečné rozloučení s předškoláky
 • koncerty a divadelní představení pro rodiče a děti
 • oslava Dne matek – výroba dárků pro maminky tatínky

Spolupráce s rodiči je otevřená kapitola, kterou lze během roku doplňovat podle aktuální potřeby.

Nevěnujeme se však jen spolupráci s rodiči, ale též s jinými organizacemi. Jako velice důležitou vidíme spolupráci se základní, základní uměleckou školou a rodinným centrem KUK. S dětmi máme výbornou spolupráci s místními spolky a sdruženími, především s ČČK, SDH a SDO.