Zápis ze schůzky rodičů

Vážení rodiče, dne 24. srpna 2021 se konala v mateřské škole společná schůzka. Děkujeme, že jste se dostavili v hojném počtu.

Jsme rádi, že jste si zvolili pro předškolní vzdělávání vašeho dítěte naší mateřskou školu a doufáme, že budete s naší prací spokojeni.

Mnozí z vás již mají s naší mateřskou školou zkušenosti a jsou obeznámeni s jejím chodem. Neustále se měnící situace nám však připravila několik změn, které se týkají následujícího školního roku.

Hygienická opatření:

Rodiče žádáme, aby používali v prostorách mateřské školy nano roušky nebo respirátory, a pokud možno, zkrátili pobyt v prostorách mateřské školy na minimum. Po příchodu do mateřské školy a po přestrojení si dítě umyje ruce a teprve potom ho zákonný zástupce předá učitelce do příslušné třídy. Prosíme rodiče, aby se s dětmi rozloučili před vstupem do tříd.

Dále se nám osvědčilo, že si děti nosily z domu každý den svou podepsanou lahvičku s pitím na pobyt venku. Toto bychom rádi zachovali.

Do umývárny jsme instalovali pro děti papírové ručníky a každý den jsou obě třídy dezinfikovány a čištěny generátorem ozónu.

K dispozici máme digitální teploměr, ale v současné době není nutno teplotu dětem každodenně měřit. Apelujeme však na rodiče, aby dávali do mateřské školy děti pouze zdravé a neohrožovali tak chod zařízení. Paní učitelky mají právo odmítnout převzít dítě s příznaky nemoci či infekce ( kašel, průjem, zvracení, rýma apod.).

MŠMT vydalo manuál pro školy a školská zařízení, týkající se provozu ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19.  Tento manuál je k dispozici na stránkách MŠMT.

Věříme, že současnou náročnou situaci společně zvládneme.

Předškoláci

Pro předškoláky je docházka do mateřské školy povinná a z toho vyplývá i povinnost omlouvat dítě v době nepřítomnosti. Forma omlouvání není přesně definována, postačí telefonická omluva, email nebo ústní podání. Povinná je

i výuka, která by probíhala formou korespondence s rodiči v případě uzavření mateřské školy v průběhu školního roku – distanční vzdělávání na webových stránkách mateřské školy.

Rodiče mají povinnost nahlásit mateřské škole infekční onemocnění, aby mohla učinit patřičná preventivní opatření k zabránění šíření nákazy. Mateřská škola bude okamžitě kontaktovat rodiče při zjištění příznaků infekčního onemocnění dítěte. Prosíme, uveďte kontakty, které fungují a nahlaste jakoukoli změnu kontaktu.

Vzdělávání předškoláků

Pro všechny předškoláky jsme objednali časopis Kuliferda, který hradí rodiče a časopis je jejich majetkem. Cena za časopis je 240 Kč. Prosíme o úhradu v hotovosti do pokladny mateřské školy. S časopisem budeme pracovat postupně a po vyplnění zadání si jej děti odnesou domů. S předškoláky pracujeme systematicky každodenně.

Úplatu za předškolní vzdělávání předškoláci neplatí !

A nyní k samotnému předškolnímu vzdělávání:

1) Třídy:

Děti jsou rozděleny do 2 heterogenních tříd.

Ve třídě kytiček bude pracovat Ivana Hamplová a Jana Šponiarová

Ve třídě sluníček bude pracovat Slavěna Adamcová a Kateřina Ptáčková.

Všechny pedagogické pracovnice mají požadovanou kvalifikaci.

Školní asistentka Kateřina Marešová má požadovanou kvalifikaci školní asistentky a dálkově studuje VOŠ pedagogickou a má částečný úvazek jako učitelka.

Provozní personál tvoří školnice Eva Kostelecká, kuchařka Karla Šolcová a účetní Lea Schlegelová.

Pro školní rok 2021/22 je zapsáno 49 dětí, z toho 21 chlapců a 28 dívek.

Předškoláků bude 17, nově nastupuje 17 dětí.

2) Stravování:

objednávky a odhlašování stravy si zařizují rodiče elektronicky na webových stránkách školní jídelny. Každé dítě má přidělené přihlašovací osobní číslo, které je shodné s PIN.

Stravu, prosím, řešte s vedoucí školní jídelny paní Krobotovou tel.: 465393185

 – jídelníček je uveřejněn na www.stránkách MŠ a ŠJ a na vývěsce před vchodem do MŠ.

V případě onemocnění má dítě nárok na odebrání stravy pouze první den.

V tomto případě dodejte do MŠ jídlonosiče podepsané nejlépe hned ráno. Za hlavními dveřmi je připraven regál na odložení jídlonosičů. Budete -li si brát i přesnídávku, navrhujeme donést si podepsanou krabičku, abychom eliminovali odpadový materiál.

K vyzvednutí budou jídlonosiče i odpolední přesnídávky připraveny ve 12:00.

3) Úplata za předškolní vzdělávání: 

Úplata se nemění a je od roku 2013 stejná tj na 200 Kč měsíčně (viz směrnice) – 10 Kč na den – 1 Kč /hod. (Provoz MŠ – 1 plný den stojí 7 800 Kč)

Doporučujeme zřídit trvalý příkaz a do poznámky uvést jméno dítěte. V době hlavních prázdnin, pokud nebude dítě do MŠ docházet, se úplata nehradí – více na webových stránkách MŠ

4) Organizace školního roku tvoří samostatný dokument na webových stránkách MŠ v záložce aktuality – organizace školního roku a na vývěsce před vstupem do MŠ. Nikdo z přítomných neměl k plánované organizaci školního roku připomínky.

5) Školní řád mateřské školy je uveřejněn na stránkách mateřské školy a je závazný pro všechny zákonné zástupce dětí, pro děti a pro personál MŠ.

Prosíme rodiče, aby se s řádem podrobně seznámili.

Mateřská škola se odemyká v 6:30 a uzamyká v 16 hodin

– prosíme o dodržování  provozní doby.

Zamykání školy – mateřská škola bude uzamčena v době od 8:30 do 14:30

V případě, že dítě bude chodit z mateřské školy po obědě, prosíme rodiče, aby počkali před vchodem do mateřské školy a  zazvonili. Až bude dítě připraveno, předáme vám je. Chcete-li si své dítě vyzvednou po obědě, učiňte tak do 12:15.

Individuální výjimky jsou samozřejmě možné po domluvě.

V současné době jednáme se zřizovatelem o nové podobě zabezpečení MŠ.

6) Školní vzdělávací program:

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Slunce jde oblohou, i když je bez nohou“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT.

7) Hlavní úkoly:

Pro školní rok 2021/2022 jsme si stanovili tyto hlavní úkoly, které: vychází z hodnocení minulého roku a sledovaných úkolů ČŠI a plánu hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2021/2022

Vzhledem k epidemické situaci byly úkoly z roku 2020 – 2021 převedeny do následujícího roku.

1) Podpora dětem při vstupu do mateřské školy

– adaptační hodiny v přípravném týdnu.

– nabídka hraček, pomoc asistentky, společné akce s rodiči, kulturní akce pro veřejnost 

2) Usnadnit dětem bezproblémový přechod do ZŠ

– podpora jazykové, matematické a informační gramotnosti

Cílem je:

– spokojené a šťastné děti

   se spoustou vědomostí, dovedností i kulturních návyků, připravené pro vstup do školy

      denní zařazování jazykových chvilek,  zaměřit se na jazykovou výchovu, dramatizace       pohádek, hry Povím Ti mami, prohlížení knih, rozvíjet řeč již od malých dětí

 • zapojit se do akce Celé Česko čte dětem – zvát do MŠ hosty, kteří přečtou dětem pohádku v rámci projektu MAP Lanškroun
 • pravidelné chvilky s předškoláky – příprava pro vstup do ZŠ – pracovní sešit Kuliferda – pravidelně a dostatečně informovat rodiče o jejich dítěti, o jeho prospívání, rozvoji i učení
 • využití literatury – každodenní četba – práce s encyklopediemi
 • spolupráce s rodiči – Desatero pro rodiče předškoláka; zapůjčování knih pro rodiče,

       práce na PC s výukovými programy Alík, Dětský koutek, Klubíčko

 • vést děti k samostatnosti nejen v sebeobsluze, ale i v praktickém životě
 •  nabídka pro spolupráce pro rodiče s logopedkou – depistáž na zač. šk. roku – sdílený logoped z MAP Lanškroun
 • ukázka práce s předškolními dětmi pro rodiče

3) Efektivní prevence a řešení rizikových jevů

 • využití literatury – Děti a zdraví, Děti pomáhají, met. mat. Zdravá abeceda aj.
 • beseda s policií
 • vzdělávání učitelek na dané téma
 • zapůjčování literatury pro rodiče – L. Pekařová

      –    met. materiál Obecná bezpečnost – Jak se chovat, když

      –  využívat častěji vhodné příležitosti k sebereflexi, vlastní úspěšnosti a vzájemnému –             situačnímu hodnocení, která posilují rozvij osobnosti.

4) Zaměřit se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, posilovat pozitivní sebepojetí a sebevědomí, podporovat vzájemnou spolupráci dětí, pracovat více s rozlišením vzdělávací nabídky s ohledem na věkové složení dětského kolektivu a individuální potřeby dětí vzešlé i z pedagogické diagnostiky

 • podpořit ve větší míře utváření poznatků a dovedností dětí prostřednictvím pestřejších aktivizujících metod a kooperativního učení
 • využívat častěji vhodné příležitosti k sebereflexi, vlastní úspěšnosti a vzájemnému – situačnímu hodnocení, která posilují rozvij osobnosti
 • vzdělávání uč. kooperativní učení +  literatura exkurze na pracoviště rodičů –      –    pokusy – lit. Badatelé v MŠ

      –    rozvíjet pohybové aktivity podle věku dětí – vycházky, hry – dělit  na tyto aktivity děti             podle věku

5) Udržet, případně prohloubit vzniklou spolupráci s rodiči v době uzavření MŠ v souvislosti s pandemii covid-19

využívání digitálních technologií přímo ve škole

– zmapovat možnosti jednotlivých rodin v oblasti individuálního vzdělávání formou distanční formy výuky – především se zaměřením na předškolní děti

8) Plánované akce 2021/22 tvoří samostatný dokument na webových stránkách MŠ

9) Financování drobných výloh – osvědčilo se nám vybrat na začátku školního roku finanční částku, ze které jsme pak financovali jednotlivé akce (divadla, koncerty, besedy…) a na konci roku rodičům předložili vyúčtování. Částka činí 500 Kč. Prosíme o její uhrazení do konce měsíce září 2021 učitelkám na třídách.

Drobné poznámky:

Upozorňujeme na dodržování bezpečnostních pravidel v MŠ, která jsou obsažena ve školním řádu.

Zabezpečení MŠ – jednáme se zřizovatelem.

Děti v MŠ z hygienických důvodů nečešeme (vši).

Snažíme se pobývat co nejvíce venku, proto prosíme, abyste dali svým dětem oblečení na zahradu, kšiltovky, náhradní oblečení, gumáky, pláštěnky. Každý den doporučujeme rodičům po příchodu z MŠ prohlédnutí dětí – napadení klíšťaty.

Ve třídách používají děti papírové kapesníčky. Prosíme o donesení 2 balení papírových kapesníčků na dítě (1 x krabice, 1x skládané kapesníčky – celé balení)

Svátky a narozeniny dětí slavíme tak, že si děti donesou měkké bonbóny,  (ovoce, křížaly…), podle toho, kdo co preferuje. V žádném případě však tvrdé bonbóny,  ostatní děti jim popřejí a oslavenec obdrží drobný dárek.

Děti si mohou donést na začátku školního roku drobnou plyšovou hračku nebo „uspáváčka“, které si nechají v kapsáři ve své třídě a mohou si je brát na lehátko při odpoledním odpočinku. Tyto předměty si děti odnesou domů až v pololetí.

Co děti potřebují do MŠ je uvedeno v samostatném dokumentu na webových stránkách MŠ a na vývěsce před vchodem do mateřské školy.

Veškeré aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách mateřské školy.

Těšíme se na vás, na vaše děti a na společnou spolupráci

Kolektiv mateřské školy


Všichni zákonní zástupci dětí stvrdí svým podpisem, že byli s informacemi seznámeni.