Historie

První záznam o potřebě ochrany před požáry je v čermenské pamětní knize z roku 1795. Píše se „obec dala potřebných háků udělati a je v bezpečných a všem v obci vědomých místech opatrovala“ a dále se píše o opatrovatelích háků, džberů a o „bráničích ohně“.

Sbor dobrovolných hasičů v Čermné byl založen 11.srpna 1879.

V roce 1891 byla založena Česká zemská hasičská jednota, která sdružovala tehdejší hasičské sbory. Byly vytvořeny župy a náš sbor patřil k Župě pohoří orlického se sídlem v Žamberku.

V roce 1899 se čermenský sbor rozdělil na dvě části – sbor pro horní a dolní část obce.

V roce 1900 založilo 7 hasičských sborů Českou župu okresu Lanškrounského č. 111, se sídlem v městysi Čermná. Župní starosta Cyril Pecháček vedl tuto župu až do roku 1938, kdy zábor pohraničí ukončil její činnost. Po skončení války již župní uspořádání nebylo obnoveno.

V roce 1945 bylo rozhodnuto o výstavbě nového hasičského domu, na místě bývalé zbrojnice v Dolní Čermné. V roce 1946 byl za nezměrného úsilí členů tehdejšího sboru, z darů a půjček členů a občanů postaven a slavnostně otevřen nový hasičský dům. Přemístěna sem byla čtyřkolová ruční stříkačka a trofejní vozidlo MERCEDES 170 V. Později byla technika doplněna o přenosnou motorovou stříkačku PS8 a nákladní vozidlo STAYER.

Hasičské sbory byly převedeny do svazu požární ochrany a z hasičů se stali požárníci. Odpovědnost za rozvoj požární ochrany převzaly Národní výbory, ministerstvo vnitra a orgány státního požárního dozoru. Při ONV byla zřízena Okresní inspekce požární ochrany. V roce 1966 byla obě naše hasičská vozidla vyřazena a jako náhradu dostal náš Dobrovolný veřejný požární sbor zachovalé vozidlo CARPATI a dvoukolovou stříkačku DS16.

Hasiči Velké Heřmanice

V roce 1971 dochází k profesionalizaci požární ochrany. Je založen Okresní veřejný požární útvar v Ústí nad Orlicí a postupně jeho detašovaná pracoviště v Lanškrouně, Králíkách, Žamberku a Vysokém Mýtě. Dochází k výměně požární techniky. Nová je umísťována na útvary a starší je přidělována dobrovolným jednotkám. Naše technika je doplněna o cisternové vozidlo PRAGA RN CAS-16. A v roce 1977 o další vozidlo PRAGA RN AS 16. Další výměna techniky následuje v roce 1983, kdy je stará cisterna nahrazena vozidlem CAS 16 RTHP a v roce 1985 je dopravní vozidlo nahrazeno skříňovou Avií DV-12.

Zákonem 133/1985 Sb. je mimo jiné stanoveno plošné pokrytí území jednotkami požární ochrany. Jsou vybrány jednotky a rozděleny do kategorií. Ze členů požárního sboru je vybrána jednotka a jejím velitelem je velitel sboru Pavel Hanus. Jednotka je zařazena do kategorie JPO III. Členové vykonávají službu v JPO dobrovolně. Územní působnost jednotky je zpravidla do 10 minut jízdy z místa dizlokace. Zajišťuje výjezd do 10 minut po vyhlášení poplachu. Dojezdová vzdálenost 7,5 – 10km.

Zřizovatelem jednotky je podle zákona 133/85 Sb. obec. Obec je povinna zajistit dohodu o činnosti v jednotce, zabezpečit odbornou přípravu, zdravotní prohlídky členů jednotky. Mimo jiné je povinna udržovat akceschopnost jednotky, zajistit materiální a finanční podmínky pro činnost jednotky, zajistit údržbu techniky, budov a.p.

Po roce 1989 dochází k dalším změnám. Novela zákona 203/1994 reaguje na změny ve společnosti. Požárníci se opět nazývají hasiči. Vzniká hasičský záchranný sbor a hasiči vyjíždějí nejen k požárům, ale také k dopravním nehodám, živelným a jiným událostem.

V roce 1992 vystřídal ve funkci velitele jednotky Pavla Hanuse Josef Peichl st.

Dochází k zajištění spojení s operačním střediskem HZS, nejdříve pomocí telefonu dochází ke spouštění sirény, později pomocí základnové radiostanice je spuštěna siréna a signál přichází do koncových „pagerů“, které nosí členové jednotky při sobě.

V roce 1996 dochází k výměně cisterny za novější CAS 25 RTHP.

Po roce 2000 došlo k vytvoření integrovaného záchranného systému. Vedle jednotek hasičů sem patří Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.

Naše jednotka prochází také řadou změn. Jsou znovu kontrolovány dohody o činnosti, provádějí se zdravotní prohlídky. Velitelé a strojníci jsou vysíláni na školení a kurzy. Jsou pořizovány zásahové obleky, přilby a obuv. Je pořízeno plovoucí čerpadlo. V roce 2004 je jmenován do funkce velitele Jan Svoboda. Jsou pořízeny dýchací přístroje, motorová pila a další vybavení. Členové jednotky procházejí odbornou přípravou na její používání. Dochází ke zlepšení spojení s operačním střediskem HZS. Při vyhlášení poplachu pomocí sirény jsou vyrozuměni členové jednotky pomocí mobilního telefonu.

Členové jednotky se musí vyrovnat s nevyhovujícími prostorami stávajícího hasičského domu, ale také cítí potřebu pořízení novější techniky. Finanční situace obce nedovoluje pořídit novou techniku. Našlo se ale řešení v podobě bezplatného převodu techniky od HZS Pardubického kraje. Po složitých jednáních se podařilo získat příslib o převedení hasičské cisterny LIAZ 18.29 XA CAS25 od HZS Lanškroun. Vhledem k její výšce ji však nebylo možno umístit do stávající garáže. Po jednáních na obecním úřadě bylo nakonec nalezeno nejlepší řešení v podobě úpravy hospodářského dvora sousedícího s budovou OÚ. Projekt řešil výstavbu garáže pro 2 stání, šatnu jednotky, soc. zařízení a sklad.

Stavební práce byly zahájeny 26.3. 2008 a v zimě téhož roku již stála cisterna v nové garáži. Během zimních měsíců probíhala výstavba skladu a souběžně byly prováděny výměny zkorodovaných plechů v dolní části nově pořízeného vozidla a proveden nový lak. Celkem bylo odpracováno zdarma členy zásahové jednotky 3200 hodin na stavebních úpravách a dalších 400 hodin na opravě techniky.

Začátkem května došlo k přemístění druhé cisterny a dalšího vybavení do nových prostor. Od 9.května 2009 již sídlí a vyjíždí jednotka z nové garáže.

Koncem roku 2009 byla pořízena elektrocentrála HONDA, která je zabudována do vozidla LIAZ a slouží k napájení osvětlovacího stožáru.

V současnosti členové jednotky pokračují ve svém volném čase v opravách, úpravách a vylepšeních obou vozidel, absolvují odborná školení a jsou připraveni v případě potřeby pomáhat nejen občanům obce Dolní Čermná.