Výběrové řízení

Městys Dolní Čermná

561 53  Dolní  Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz

tel.: 465 393 125,  e-mail.: mestys@dolni-cermna.cz,

________________________________________________________________________________

V Dolní Čermné, dne 24.10.2012

Městys Dolní Čermná

 

vypisuje výběrové řízení

 

Název pracovní pozice:

Referent pro koordinaci činností úřadu městyse

 

Délka pracovního poměru:

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců

 

Místo výkonu práce:

Dolní Čermná

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru a další požadavky:

 

Charakteristika povolání:

–    příprava jednání orgánů městyse, zpracování výstupů a plnění úkolů

vyplývajících z jednání orgánů městyse

–          výkon státní správy podle zvláštních právních předpisů

–          zpracování interních aktů řízení a zajišťování jejich plnění

–          výkon agend zřizovatelských případně zakladatelských funkcí vůči organizacím územního samosprávného celku

 

Předpokládaný nástup:

01.01.2013

 

Platové podmínky:

Platové ohodnocení bude stanoveno v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (minimálně 9. platová třída) a dále podle dosaženého vzdělání, kvalifikace a započitatelné praxe.

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

Poznámka:

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Písemné přihlášky zasílejte do 15.11.2012 v obálce označené nápisem „Výběrové řízení – referent pro koordinaci činností ÚM“  na adresu:

 

Úřad městyse

Dolní Čermná čp. 76

561 53 Dolní Čermná

 

 

Další informace poskytne:

starosta Petr Helekal

Úřad městyse Dolní Čermná

Dolní Čermná čp. 76

561 53 Dolní Čermná

tel.: 465 393 125 nebo mobil 603 847 093

 

Uchazeči budou individuálně vyrozuměni o stanovisku k jejich přihláškám nejpozději do 28.11.2012.

 

Petr Helekal v.r.

starosta