POMÁHÁME ŠKOLÁM DRŽET KROK SE SOUČASNOU LEGISLATIVOU!

Změny v oblasti financování škol, změny v jednotlivých vyhláškách vztahujících se k předškolnímu, základnímu i zájmovému vzdělávání, pracovněprávní vztahy, přijímání k základnímu vzdělávání, práva a povinnosti pedagogických pracovníků, aplikace GDPR ve školství atd.

Školská legislativa je jednou z oblastí, kde dochází k časté aktualizaci. Aby i naše školy, potažmo vedoucí pedagogičtí pracovníci, byly neustále v obraze, uspořádali jsme pro ně v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II sérii vzdělávacích seminářů zaměřených na aktuální právní úpravu činností mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy a školní družiny. Semináře byly realizovány zvlášť pro zmíněné subjekty.  

Vzdělávací semináře probíhaly ve třech termínech a na různých místech, a to 2. 5. v prostorách Obecního úřadu Lubník, 9. 5. v zasedací místností Městyse Dolní Čermná a 11. 5. v konferenční místnosti lanškrounské radnice. Tímto bychom všem chtěli poděkovat za vstřícnost a spolupráci při realizaci těchto akcí.

Lektorkou vzdělávacích seminářů byla PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., která se specializuje na právní úpravu škol a školských zařízení, je školitelkou a autorkou odborných článků a publikací.

Účast na seminářích byla opravdu hojná a dotazů bylo vzneseno velké množství. Vzhledem k velkému zájmu o problematiku ochrany osobních údajů (GDPR) budeme v rámci projektu pořádat pro školy a školská zařízení začátkem následujícího školního roku 2019/2020 sérii návazných vzdělávacích seminářů zaměřených na GDPR.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II je projekt spolufinancovaný EU z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt si klade za cíl prohloubit a propojit spolupráci mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávací politice v území (školy a školská zařízení, zřizovatelé škol, poskytovatelé neformálního a zájmového vzdělávání, rodiče atd.) Tento aspekt povede poté k větší otevřenosti a ochotě řešit a pracovat na tématech, která jsou pro území Lanškrounsko stěžejní a potřebná. Tato spolupráce a propojenost se promítá v realizaci společných vzdělávacích a osvětových akcí, dále v tematicky založených pracovních skupinách, které pracují na zvyšování kvality vzdělávání v území a také v dalších neformálních setkáváních, např. vychovatelů z území.

Více informací k projektu naleznete na našich webových stránkách www.maslanskrounsko.cz nebo na FB stránce s názvem MAP ORP Lanškroun II.

Za realizační tým MAP II

Natálie Bártlová
Manažer projektu